2021

Revisioun vun den Konten mat den „Commissaires aux Comptes“

v.l.n.r. J.Dahm, P.Degrott a R.Weis

Réunioun vum Conseil d’Administration vun der Confrérie du Poisson d’Or den 8 Juli 2021 um Banzelt

Remise Chèque

Remerciement „Kanner Wonsch Lëtzebuerg SC“ Société d’Impact Sociétal (SIS)

D’Iessen vum Comité

D’Iessen vum Comité war dëst Joer fir de Fouerfësch an klenger Form. Mir hoffen dass mir dat nächst Joer erëm all zesummen kënne feieren.