2022

Revisioun vun den Konten mat den „Commissaires aux Comptes“

v.l.n.r. P.Degrott, R.Weis a N.Schroeder

C. Klein-Fabricius

Réunioun vum Conseil d’Administration vun der Confrérie du Poisson d’Or den 13 Juli 2022 um Banzelt

Fondatioun Wonschstaer —— Médecins du Monde ——Kanner Wonsch Lëtzebuerg SC

20 Joer Confrérie du Poisson d’Or

Fouer 2022

Nouveau Chevalier M. Schwaller Laurent

Fotoen vum Fouerfësch